Officers Of APMC (MNI) AZADPUR, DELHI

S.No. Name Designation Telephone
Office Residence
1 Sh. Satnam Singh Secretary(Azadpur) 27691804
27691813(Fax)
2 Sh.N.P. Rai Dy.Secretary 27691719
9811482087 (M)
3. Sh.Pradeep Kumar Mishra Dy.Secretary 27401017 9718400279
4. Sh.Sunil Kumar Dy.Secretary 27691040 9711252752(M)
6. Sh.Hans Raj Dy.Secretary 27401065 25825021(R)
5. Sh.Sunil Mahajan Dy.Secretary 27401094 999952181(M)
6. Sh. Anil Sharma E.E.(Civil) 27401006 01202691800(R)
9810658205(M)
7. Sh.Mahabir Prasad Ps to Chairman 27691807 9313909480(M)
8. Sh.R.K.Aggarwal EE(C) 27401010 25528987(R)
9891922114(M)
9. Sh.Charan Singh AE(Elect.) 27401087 27573304(R)
20445263
10. Dr. Arvind Sharma Medical Officer 27694147 23266044(R)
11. Sh. Suresh Magoon Asstt. Secretary-I 9810473184
12. Sh.R.S.Rana A.S.(Sanitation) 27401028 27202038(R)
9811046011(M)
13. Sh.Om Prakash AS-II 27691486 65721675(R)
9899519156(M)
14. Sh. Ramesh Pal Asstt. Secretary-I 9810473184
15. Sh.R.K.Dahiya AS-II (Okhla) 26837351 01302248726
16. Sh.Vijay Singh AS-II 27401095 29957063(R)
9818053284(M)
17. Sh.Azad Singh AS-II 27121044 9868546370(R)
9868813150(M)
18. Sh.Rajesh Gupta JE (Civil) 27401010 95129-2246382(R)
9811034713(M)
19. Sh.Y.P. Soni AO 27401014 9818605451(M)
20. Sh.Sunil Kumar Dahiya JE(C ) 27401082 9899325108(M)
21. Sh. O.P. Khoba AS-I 9999647280
22. Sh. Rajeev Duhan AS-II 9466241619
23. Sh. Ajay Malhotra AAO 27401084 9868210903
24. Sh. Vivek Kumar AAO 27401084
25. Sh. Arun Kakkar AAO 27401078
26. Kissan Bhawan NFM 27691706, 27401099 ----
27. New Fruit Mandi(Entrance Gate) ---- 27691486 ----
28. Office at Okhla (F & V Market Sub Yard) ---- 26837351 ----