Officers Of APMC (MNI) AZADPUR, DELHI

-->
S.No. Name Designation Telephone
Office Residence
1 Sh. Rajesh Goyal Secretary(Azadpur) 27691804
27691813(Fax)
2. Sh.R.K.Aggarwal EE(C) 27401010 25528987(R)
9891922114(M)
3. Sh.Vivek Chauhan EE(C ) 27401010
4. Sh.J.P. Singh EE(E ) 27401009
5. Dr. Arvind Sharma Medical Officer 27694147
6. Sh. Rakesh Kumar Sr. Accounts Officer 27401014 23266044(R)
7. Sh. Rakesh Sharma AAO 27401077
8. Sh. P.S. Virk AE(E ) 27401087
9. Sh. Rajesh Kumar Gupta AE(C ) 26837351
10. Sh. G.U. Islam AE(E ) 27401091
11. Sh. S.S. Malik AE(C ) 27401083
12. Sh. Mukesh Meena Dy. Secretary 27401005
13. Sh.Sunil Mahajan Dy. Secretary 27401084
14. Sh. S.K. Gupta Dy. Secretary 27401006
15. Sh.P.K. Kaushik Dy. Secretary
17. Sh.Mahavir Prasad Consultant 27401046
18. Sh.Azad Singh Mann Asstt. Secretary-I 27401065
19. Sh. Ramesh pal Sr. Executive Officer 27401066
20. Sh.Suresh Kumar Magoon Asstt. Secretary-I 27401069
21. Ms. Sunita Asstt. Secretary-I 27401034
22. Ms. Sushila Devi Asstt. Secretary-I 27401065
23. Sh.Praveen Kumar Sharma Supervisor(DA) IT Branch 27401040 apmcazadpur@gmail.com